Provozní řád kina City

PROVOZNÍ ŘÁD KINA CITY

 1. Provozovatelem kina je Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace. IČO: 07577346.
 2. Kino je veřejnou kulturní institucí a slouží především k promítání filmových představení, přímých přenosů, k pořádání kulturních akcí spojených s promítáním nebo samotných kulturních vystoupení.
 3. Kino je způsobilé k digitálním projekcím ve standardu DCI ve 2D, v rozlišení 4K se zvukem Dolby Surround 7.1. Dále kino disponuje technologií pro projekce z DVD a  Blu-ray nosičů a přes satelit.
 4. Kapacita sálu je 64 míst + 2 místa pro invalidní vozík.
 5. Minimální cenu vstupného určuje distributor. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný odvod do Státního fondu kinematografie.
 6. Kino poskytuje slevu ze vstupného držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (50 %).
 7. Pokud je ze vstupného poskytována dětská sleva, mají na ni nárok pouze diváci do 15 let.
 8. U filmů mládeži nepřístupných a přístupných od 18 let je nutno na vyžádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku návštěvníka.
 9. Návštěvníci jsou povinni zkontrolovat zakoupenou vstupenku ihned u pokladny a hlásit slevy před zakoupením vstupenky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zakoupené vstupenky se nepřijímají zpět a ani se nevyměňují. Dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá Zákazník právo od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu a době.
 10. Návštěvník je povinen se prokázat platnou vstupenkou u vstupu do kina a ponechat si ji u sebe po celou dobu trvání představení.
 11. Pokladna je otevřena 1 hodinu před začátkem představení a uzavírá se po zahájení posledního představení.
 12. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon, vnášet a používat omamné a psychotropní látky. Do sálu kina je zakázáno vnášet sklenice a nápoje bez uzávěru. V sále kina mohou diváci konzumovat pouze občerstvení, které si zakoupili v kavárně VIVA Cafe. Z bezpečnostních důvodů je povoleno do sálu vnášet nápoje pouze v PET lahvích a plechovkách. Dále je zakázáno vodit či vnášet do kinosálu zvířata.
 13. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby svým chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a řídit se pokyny pracovníků kina. Podnapilé či neukázněné diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
 14. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
 15. Filmové představení končí po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází, až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svou bezpečnost.
 16. Zrušení představení nebo zařazení náhradního programu nastává v případě nedodání filmové kopie. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.
 17. Na základě zákona o autorských právech je zakázáno v promítacím sále pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení.
 18. Součástí filmového představení je i reklamní blok (komerční reklamní sdělení, filmové upoutávky), délka reklamního bloku však není zahrnuta do celkové délky příslušného filmového titulu.
 19. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví může divák, který není spokojen s hladinou hlučnosti v promítacím sále, tuto skutečnost nahlásit pracovníkům kina, kteří jsou povinni sjednat nápravu.
 20. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina. K odložení osobních věcí slouží šatna.
 21. Děti mladší šesti let mohou do kina pouze v doprovodu rodičů.
 22. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení s provozním řádem kina.
 23. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.
Sdílet